O projekcie

Zawieszenie realizacji zajęć

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją zagrożenia wirusowego, z dniem 16.03.2020r. wszystkie zajęcia języka angielskiego poszczególnych grup zostają zawieszone do odwołania. Biuro Projektu nadal działa i służymy pomocą wszystkim Uczestnikom jak i osobom chętnym do wzięcia udziału w Projekcie. 

Projekt „Akcja kwalifikacja – kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódziego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych.

Celem projektu „Akcja kwalifikacja – kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” jest nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A według skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC przez min. 90% spośród uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach językowych w okresie  01.06.2018 – 31.05.2020. Projekt skierowany jest do:

  • 360 osób z obszarów wiejskich województwa łódzkiego;
  • w wieku 18 lat i więcej;
  • z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym.

Oferta projektu

Kandydaci do udziału w projekcie mogą wziąć udział w kursie języka angielskiego na pełnym poziomie A – oferowanym łącznie dla 360 osób w Projekcie.

Zajęcia językowe trwać będą 120 godzin dydaktycznych obejmując 60 godzin szkolenia na poziomie A1, a następne 60 godzin na poziomie A2 i prowadzone będą w 12-osobowych grupach. Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym TELC (The European Language Certificates).

Planowane efekty realizacji projektu:

  •  90 % uczestników/czek projektu uzyska certyfikat TELC ((The European Language Certificates) lub równoważny potwierdzający nabycie kompetencji językowych (ważny bezterminowo);

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. – 31.05.2020r.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie – obszary wiejskie

Wartość projektu: 829 422,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 738 185,58 PLN